14 april 2020

Interkulturell integration

Föreläsning med Robin Wilson

Nuförtiden talas om ett paradigmskifte från mångkulturalism till interkulturalism gällande integrationsfrågor. Vad innebär detta i praktiken? Hur kan vi veta att det nya förhållningssättet leder till en bättre praktik än den gamla?

11 juni 2019

JÄMLIKA BARN LYCKAS BÄST – HUR GER VI ALLA BARN JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL ETT GOTT LIV?

Konferens 28 nov. 2019, 9.00-16.00, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Hur ska samhället erbjuda alla barn jämlika möjligheter för att leva ett gott liv?  Vi vet att familjens socioekonomiska bakgrund, utbildningsnivå samt var barn växer upp påverkar deras möjligheter att lyckas både under skoltiden och senare i livet.

24 Maj 2019

DELAKTIGHET SOM MOTKRAFT MOT EXTREMISM

24 OKTOBER 2019, KL. 13.30-15.30, GÖTEBORG

 Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras.

19 september 2018

KONFERENS: INTERKULTURELL DIALOG SOM EN VÄG TILL JÄMSTÄLLDHET

Tid: 23 november 2018, 9.00–17.00

Lokal: Elite Park Avenue hotell, Kungsportsavenyen, 36 Göteborg

Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige?

11 september 2017

SEMINARIE OM INTEGRATIONENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Under våren 2017 anordnades en seminarieserie där olika aspekter av integration uppmärksammades. Utbildningssatsningen forsätter under hösten, och planen är att den även ska löpa under 2018.

Det är samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Forskningsrådet för interkulturell dialog, Högskolan Väst (Forskningsmiljön Forskning i och för det nya arbetslivet LINA och Välfärdsverkstaden) samt Trollhättan stad, och inbjudna är personal i trestadsområdet som arbetar med nyanlända.

13 augusti 2017

KUNSKAPSDAG OM DELAKTIGHET

24 NOVEMBER 2017, 9.00–16.00, SCANDIC CROWN, GÖTEBORG

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet. Men vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om och delaktighet på vems villkor? Vad gör delaktighet för skillnad i organisationer och verksamheter? Vad finns för samband mellan delaktighet och hållbar samhällsutveckling?

09 Maj 2017

CALL FOR ABSTRACTS

Interkulturell dialog i teori och praktik- en antologi för praktiker

Begreppet interkulturell dialog håller på att bli en central del av den politiska diskursen om relationen mellan människor med europeisk och icke-europeisk bakgrund i europeiska länder. Man talar även om interkulturell dialog mellan de olika europeiska kulturerna samt mellan Europa och andra kontinenter så kallade kulturdiplomati. Interkulturell dialog framhålls också som en reaktion mot och en ersättare till vad som brukar kallas för mångkulturalism.

23 juni 2016

FORSKNINGSRÅDET FÖR INTERKULTURELL DIALOG I ALMEDALEN

Hur kan inrikes- och utrikesfödda mötas som jämlikar? Hur kan vi motverka exkluderande normer, lyssna på varandra och skapa ett gott samhälle? Vi vill bort från att prata integration och istället tala om interkulturell dialog: att mötas som jämlikar. Enkelt? Nej. Men möjligt med interkulturell dialog som verktyg.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd arrangerar seminariet Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning under Almedalsveckan 2016. Under seminariet presenteras Forskningsrådet: Västra Götalandsregionens unika samarbete med tre lärosäten, Göteborgs Universitet, Högskolan i Väst och Högskolan Borås.

25 februari 2016

EN KONFERENS OM FLYKTINGKRISEN - HUR TAR VI HAND OM MÄNNISKORNA?

Hur har resurserna använts och vilka effekter har man nått? Har de lett till några samarbeten och dialog över organisations- och kulturgränser? Vilka lärdomar kan vi dra gällande civilsamhällets roll i krissituationer? 

Under hösten 2015 satsade Västra Götalandsregionen två miljoner kronor för att välkomna flyktingar med kultur. Man gjorde det möjligt för civilsamhällets aktörer, organisationer och föreningsliv, att söka pengar.

18 september 2015

KUNSKAPSDAG OM INTERKULTURELL DIALOG

Efter långa förberedelser aktiverades plattformen och forskningsrådet. Första arrangemanget var en kunskapsdag för inbjudna. Dagen ska belysa förutsättningarna för interkulturell dialog och bidra till en gemensam kunskapsbas.

Inbjudna till kunskapsdagen är politiker, regionala och kommunala tjänstemän samt forskare från lärosäten i Västra Götaland. Kunskapsdagen kommer att hållas den 18 november och inbjudningar har gått ut.