POLICY FÖR INKLUDERING OCH ÖKAD MÅNGFALD: EN STUDIE OM KOMMUNLEDNING, CIVILSAMHÄLLETS ENGAGEMANG OCH RÄTTIGHETSBÄRARNAS PERSPEKTIV.

I detta projekt studerar vi hur en mindre kommun inom VGR arbetar för att uppnå en socialt hållbar samhällsutveckling i relation till en ökad mångfald bland invånarna. I studien undersöker vi hur kommunen hanterar frågor kring deltagande, inkludering och tillgänglighet till rättigheter för befolkningen i stort och i relation till grupper i behov av särskilt stöd mera specifikt.

Vi frågar oss också vilken innebörd och betydelse kommunens politiska vision får i praktiken och vilka möjligheter och utmaningar som finns när det gäller samverkan med civilsamhället. Fokus i studien ligger på policy som en formativ deltagandeprocess som omfattar kommunala verksamheter på skilda nivåer. Utgångspunkt i studien är synen på policy som en process, det vill säga uppfattningen att en policy inte är ”klar” då den har formulerats utan att den ständigt skapas och omskapas av en rad olika aktörer. Studien omfattar därför inte enbart politiska riktlinjer och beslut, utan även civilsamhällets motstånd och engagemang samt rättighetsbärarnas perspektiv. För att svara på forskningsfrågorna intervjuas ett antal olika aktörer som är verksamma och/eller bosatta inom kommunen.

Lisa Ottosson är legitimerad psykolog och disputerade våren 2016 i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, med en avhandling om asylsökande barn i familj och den position de har i asylprocessen. Lisa är verksam som lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (ipkl) vid Göteborgs universitet.    

Åsa Wahlström Smith har bedrivit forskningsprojekt i Öst- och Sydafrika med marginaliserade grupper. Hon disputerade i socialantropologi i Storbritannien 2010 om ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk. Åsa har undervisat i mänskliga rättigheter på Göteborgs Universitet, arbetat med barns reella inflytande i fem kommuner i VGR på Rädda Barnen, arbetat som utredare i mänskliga rättigheter på Emerga Research and Consulting, och nyligen genomfört att tvärvetenskapligt, post-doktoralt forskningsprojekt om barn på flykt i en papperslös situation och deras vardagsstrategier tillsammans med barnläkare och professor Henry Ascher. Hon är för närvarande verksam som lektor i pedagogik på Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande.