MÖTESPLATS NORRBY

Ett områden, som ligger utanför storstadsregionerna men ändå har prägel av s.k. miljonprogramsområde, är Norrby i Borås. "Mötesplats Norrby" syftar till att fungera som ett nav och motor för att främja den intrerkulturella dialogen - men hur?

 

Forskningsrådets uppgift är bland annat att initiera forskning som bidrar till förståelse av verksamheter som främjar demokrati, delaktighet och social sammanhållning, dvs. inkluderingar av alla invånare. Regionfullmäktige har beslutat om ett fokusområde i budget 2016 som handlar om att bryta utanförskap och segregation. En stor utmaning i detta sammanhang gäller hur människor i utsatta områden och stadsdelar (miljonprogramområden) kan och ges möjlighet att uppleva social delaktighet och samhörighet.

Det finns erfarenheter i regionen av skilda former av mötesplatser i kommunal regi som syftar till att möjliggöra sådana erfarenheter. Viss forskning tyder på att människor i dessa områden upplever en stark inre identitet i området, det vill säga de trivs och upplever samhörighet, men det finns samtidigt en svag yttre identitet i betydelsen att människor i stadens övriga delar främst ser problemen i området. Ett sådant områden, som ligger utanför storstadsregionerna men ändå har prägel av s.k. miljonprogramsområde, är  Norrby i Borås. I Norrby-området har genomförts flera insatser i syfte att främja socialt och kulturellt deltagande. Ett forum för att skapa mötesplatser mellan människor är Mötesplats Norrby.

Övergripande frågor i projektet:

  • Vilka typer av insatser görs vid nämnda typ av mötesplatser? Hur nyttjas de av de boende i området?

  • I vilka avseende upplevs de ha betydelse för människor inom boendeområdet – enligt personal och boende?

  • Hur främjar dessa mötesplatser den interkulturella dialogen mellan majoritets- och minoritetsbefolkning i staden?

  • I vilken form finns nära kopplingar och samverkan med civilsamhället?

  • Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter är knuta till verksamheten?

Avsikten är att genomföra en parallell studie i en annan kommun inom Västra Götalandsregionen under 2017.